1# Phương pháp tư duy chiều ngang

2# Phương pháp tư duy 6 chiếc mũ

3# Phương pháp tư duy 5 giai đoạn

4# PP phân tích hình thái

5# Phương pháp Synectics